“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел.: +395 888 59 49 49
тел.: +359 898 59 60 60
e-mail:office@gallus.bg

 • Изготвяне на: бизнес планове, оптимизация и модернизация и оздравителни програми (програми за рехабилитация)
 • Предпроектни проучвания
 • Проучване на пазарната конюнктура
 • Стратегии
 • Изготвяне на баланси и времеsви графици
 • Оценка на икономическа ефективност
 • Оценка на риска
 • Инвеститорски надзор
 • Предварително проучване и анализ на съществуващи системи за управление
 • Проектиране, внедряване и поддръжка на системи за управление на технологични процеси (DCS и SCADA)
 • Оптимизация на технологични процеси, агрегати и цялостни производства
 • Индустриални комуникации, дистанционно предаване на данни и управление
 • Изготвяне на технически изисквания, избор и оценка на оборудване и средства за автоматизация
 • Разработка на софтуер и алгоритми за управление
 • Системи за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт
 • Обучение
 • Експертни анализи и доклади
 • Приложение на стандарти и най-добри световни практики
 • Технико-икономически оценки
 • Рехабилитация на заводи
 • Материални и енергиини баланси
 • Съдействие при изготвяне на идейни и детайлни проекти
 • Избор на оборудване и доставчици
 • Анализ и приложение на налични нормативни изисквания
 • Енергийна ефективност и ВЕИ
 • Обучение