“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

www.fidic.org - International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

www.kiip.bg - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

www.dker.bg - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

hsi.iccs.bas.bg/sai/sai.html - Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов" (САИ)

www.project.bg - Българска асоциация по управление на проекти

www.sme.government.bg - Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

ec.europa.eu/contracts_grants/index_bg.htm - Европейска комисия - Обществени поръчки и безвъзмездни средства

www.iaee.org - International Association for Energy Economics (IAEE)

www.eufunds.bg - Структурни фондове на Европейския съюз