“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел.: +395 888 59 49 49
тел.: +359 898 59 60 60
e-mail:office@gallus.bg

ПОРТФОЛИО
АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ
 • Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по програма на Европейската комисия HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-01, European Hydrogen Valleys Partnership
 • Проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на термична камера за изкуствено подобряване на физико-механичните качества на алуминиеви профили (повишаване на твърдостта чрез температурно стареене) за нуждите на производството на фирма Кю-Вент АД
 • Изпълнение на заложените по част "Електро" СМР за ново производствено хале на фирма Кю-Вент АД
 • Изготвяне на технически проект по част "Електро" за ново производствено хале на фирма Кю-Вент АД
 • Технически одит и оптимизация на производствения процес на фирма Интехметал Европа ООД
 • Автоматизиране на технологичен процес по обезмасляване в химически вани за бояджийско производство на метални компоненти на фирма МПМ ГРУП 7 ООД
 • Независим одит и изготвяне на технически анализ, относно физическото състояние на ел. съоръжения от електроразпределителната мрежа НН и СН на ЧЕЗ Разпределение България АД и набелязване на конкретни мерки за повишаване на сигурността на електрозахранването с цел превенция на аварии и кризи
 • Изготвяне на технически проект на автоматизирана (smart metering)система за дистанционно отчитане на консумацията на природен газ на битови потребители и следене на технологични параметри, аларми и събития от наличното оборудване в газоразпределителната мрежа на „Овергаз мрежи” АД
 • Проектиране и изграждане на информационна система на територията на Топлофикация Разград за дистанционно предаване на данни и технологични параметри в реално време към електроразпределителното дружество „Енерго-про” АД
 • Проектиране и изграждане на информационна и комуникационна система за мониторинг, дистанционно предаване на данни и технологични параметри и изпълняване на контролни функции за обект Локална отоплителна централа – Овча Купел, според предварително предоставени изискванията от страна на ЧЕЗ Разпределение България АД
 • Изготвяне на технически изисквания към полеви устройства - трансивери за дистанционен обмен на данни между полеви устройства и SCADA система за отдалечен контрол и управление на газоразпределителната мрежа на Овергаз Мрежи АД
 • Изготвяне на идеен проект и технически изисквания за проектиране, доставка и изграждане на SCADA система за нуждите на газоразпределителното дружество Овергаз Инк. АД
 • Анализ на стандартите и нормативните изисквания, проектиране и последващ инвеститорски надзор при внедряване на системи за защита на взривоопасни въглеводородни съеднинения по проект за модернизация на ритейл мрежата на Лукойл на територията на Република Хърватия за 27 бр. бензиностанции
 • Предварителни проучвания на налични стандарти, технологии и най-добри световни практики при внедряването и експлоатацията на SCADA и интелигентни измервателни системи в елетроразпределителни дружества, предоставящи комунални услуги; анализ на технологично ниво на мрежата, изготвяне на последващи многокритериални анализи и проучвания с цел дефиниране на системни изисквания и насоки за проектиране и изграждане на „интелигентна” система за измерване и мониторинг на технологичните процеси и цялостно подобряване на услугите, предоставяни от електроразпределително дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
 • Разработване на детайлен график на дейностите и оценка на необходимите ресурси по цялостно проектиране и изграждане на „Петролна рефинерия – гр. Смедерево“, Република Сърбия
 • Изготвяне на цялостен бюджет и разпределение на финансовите ресурси на проект „Изграждане на Петролна рафинерия – гр. Смедерево, Република Сърбия“
 • Експертна оценка на необходимите монтажни дейности и тяхната стойност за съпътсващи системи за резервоарно стопанство - гр. Туба, Ирак
 • Предварително проучване и анализ за изграждане на Термична електроцентрала с комбиниран цикъл и интегрирана газификация – гр. Смедерево
 • Надзор на пилотно конвертиране на автобусни дизелови двигатели за работа в режим дизел+LPG за обществения транспорт в гр. Абуджа, Нигерия
 • Експертна оценка на ново технологично оборудване за „Арома“АД за модернизация на производствената линия по Европейска оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.
 • Изготвяне на ДОВОС, предварителни материални и енергийни баланси, подробен график на необходимите дейности по изграждане на „Петролна рефинерия – гр. Смедерево“, Република Сърбия. Изготвяне на предварителните генерален план, технология и набор от изходни продукти. Изготвяне на заданията за проектиране на инфраструктурата и технологичното оборудване. Изготвяне на презентации на проекта за неговото представяне и защита пред държавните институции и на обществено обсъждане
 • Разработване на софтуер за съхранение и управление на база данни за ВиВиАй Консулт ООД
 • Проучване на дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и изготвяне на серия от доклади относно констатации и препоръки за подобряване на ефективността и качеството на предоставяните услуги
 • Проектиране на разположението на основните части и описание на необходимата инфраструктура, отделните модули от Технологичната, Складовата,  Административната част и всички съпътстващи подобекти за Петролна рафинерия с капацитет 100 000 BPD - гр. Смедерево, Република Сърбия
 • Технически консултации и управление на проект „Изграждане на екоселище Свещена земя“. Проектиране на обслужващите  електро-системи за управление, пренос на информация и охрана. Предварителни разчети и анализ на възможностите за изграждане на алтернативни източници за производство на електроенергия на територията на селището
 • Обследване и изготвяне на одиторски доклад относно реконструкция на складова база за петролни продукти на Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - с. Поликраище
 • Икономическа оценка на необходимите дейности за реконструкцията на петролна база на Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - гр. Сливен, изготвяне на идеен проект и времеви графици
 • Проджект мениджър и главен консултант по проект “Изграждане на петролна рафинерия за 55 000 BPD - гр. Силистра”
 • Технически одит и предварителна оценка на дейностите по модернизация на завод за производство на стъкло "Диамант" - гр. Разград
 • Техническа експертиза и оценка на съвместимостта на електрооборудване, вертикално подемно устройство и платформа за спускане на кораби с тегло до 1800 т
 • Разработване на инвестиционни планове и технически проекти в областта на ВЕИ – соларни и вятърни електроцентрали
 • Главен консултант по проект: Реконструкция и оздравяване на завод “Химко” - гр. Враца и рестарт на производството на карбамид. Изготвяне на оздравителната програма на “Химко”, приета от кредиторите на завода.