“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Ръководството на ГАЛЛУС ООД, в лицето на Управителя, официално декларира своята политика по качеството и околната среда в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

Ръководството на ГАЛЛУС ООД декларира своята отговорност в изграждането, внедряването, сертифицирането и ефективното поддържане и контрола на фирмената система за управление на качеството и околната среда за изпълнение на приетата политика на фирмата от целия екип.

Политиката по управление на качеството и околната среда е насочена към/обхваща всички инженерни и консултантски дейности, които извършва фирмата: проектиране, внедряване, поддръжка и оптимизация на системи за управление, автоматизация, комуникации, електрически системи, интегрирани информационни системи, кабелни разпределителни мрежи, техническо оборудване, инсталации, съоръжения, цели производства и др.; програмиране и разработка на софтуер; предпроектни проучвания, експертни анализи и оценки, избор на технико-икономически решения, доставка на оборудване, управлението на проекти, които в най-голяма степен удовлетворяват нуждите на нашите клиенти и водят до развитие и утвърждаване на фирмата, покриват всички изисквания на задължителни и препоръчителни стандарти и се придържат към най-добрите световни практики и технически достижения.

Политиката по качеството и околна среда е неизменна част от цялата политика и стратегия на фирмата като ръководството стриктно следи за спазването на изискванията на стандарта и поставените цели:

 • предоставяне на услуги чрез постоянно удовлетворяване на изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни и предотвратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда;
 • поддържане и подобряване на имиджа на фирмата като изпълнител и на най-специфичните изисквания на клиентите;
 • експедитивност и компетентност при изпълнение на възложените задачи и при работа с клиентите;
 • подобряване на вътрешния обмен на информация в дружеството чрез регламентиране на комуникацията и насърчаване на неформалните контакти;
 • внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на ГАЛЛУС;
 • развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и с целите на фирмата;
 • удовлетворяване потребностите и очакванията на собствениците и инвеститорите;
 • създаване на взаимоизгодно сътрудничество с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 • поддържане на съответствие със законовите и други изисквания, които организацията е избрала да изпълнява, строго съблюдаване на задължителните български и европейски нормативни изисквания;
 • последователно и постоянно повишаване на екобезопасността при реализацията на проектите;
 • осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на политиката по околна среда;
 • осигуряване на разбирането, внедряването и поддръжката на политиката по околната среда на всички нива в дружеството;
 • ангажиране на персонала и информирането му за изпълнение на целите по качеството и околната среда;
 • предотвратяване на замърсяването на околната среда, чрез ефикасно управление на образуваните отпадъци и използваните материали и технологии;
 • поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации;
 • оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на системата за управление на качеството и околната среда с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015;
 • ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
 • чувствително повишаване на качеството и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия екип; непрекъснато подобряване ефективността на работа;
 • проучване и удовлетворяване изискванията на пазара и на най-добрите световни достижения и иновации, касаещи дейността на фирмата;
 • системно повишаване на квалификацията на екипа с целенасочени обучения, повишаване на мотивацията и поддържане на висококачествени условия на труд; стимулиране творческата активност на персонала;
 • заделяне на значителен фирмен ресурс за развитие на фирмата и екипа в нови инженерни направления и за усвояване на нови технологии;
 • търсене на нови възможности и начини за използване на силните страни и натрупаният експертен опит, както и потенциала на фирмата; стремеж за утвърждаване на името на фирмата като надежден партньор в областта на гореизброените дейности;
 • оптимизиране на процесите – адекватност, целесъобразност, надеждност, съзнание за качество според изискванията на клиентите; оптимизиране на икономическите критерии - разходи, себестойност, трудови възнаграждения и др.;
 • рационално планиране, поставяне на ясни стратегически цели и постоянен контрол на изпълнение на им.

Политиката по качество и околна среда на ГАЛЛУС ООД изисква спазване на отговорностите и задълженията по системата за управление на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията. Политиката е достъпна до обществеността и подлежи на преглед всяка календарна година.

С това мое изявление си позволявам да изразя убедеността на Ръководството за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество от целия персонал на ГАЛЛУС ООД при реализиране на политиката и целите на фирмата, осигуряващи удовлетвореността на клиентите и на екипа, както и просперитета на фирмата.

дипл. инж. д-р Асен Тодоров, Управител ГАЛЛУС ООД

Януари 2019 г., гр. София